ارتباط با ما

برای ارتباط با بخش پشتیبانی یا فرشاد غضنفری می توانید از فرم زیر استفاده کنید .

پشتیبانی نرم افزار از زمان سفارش نرم افزار بصورت یک ساله هست .

پشتیبانی از نرم افزار به معنی انجام تغییرات در سایت و کدنویسی رایگان نمی باشد و به معنی پشتیبانی باگ هاست .